Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.12. Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat

Podrà deduir-se de la quota íntegra autonomica una deducció de 100 euros els contribuents amb cònjuges o parelles de fet, inscrites en el Registre de Parelles de Fet de la Comunitat autònoma d'Andalucía.

Requisits

  • Que el cònjuge o la parella de fet tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%

  • Que el cònjuge o la parella de fet no siguin declarants per aquest impost en l'exercici.

  • La suma de les Bases Imposables, General i de l'Estalvi no sigui superior a 19.000 en cas de tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

  • No tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents cònjuges dels quals o parelles de fet amb discapacitat hagin aplicat la deducció per a contribuents amb discapacitat.

Emplenament :

Haurà de marcar amb una “X” si té dret a la deducció.