Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.2.Per als beneficiaris dels ajuts a habitatges protegits

Els contribuents que tinguin dret a percebre subvencions o ajuts econòmics en aplicació de la normativa autonòmica d'Andalusia per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual que tingui la consideració de protegida, podran aplicar en la quota íntegra autonòmica una deducció de 30 euros, en el període impositiu que se li reconegui el dret.

En el supòsit de declaració conjunta, si hi hagués diversos beneficiaris d'ajuts a habitatges protegits, la deducció a aplicar serà igualment de 30 euros, sense que sigui procedent la seva multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar beneficiaris de l'ajuda.

REQUISITS:

  1. Els ingressos anuals de la unitat familiar a què s'integri el contribuent, no ha d'excedir de 2,5 vegades l'IPREM (16.135,07 euros) en el casa d'habitatges protegits de règim especial, 3,5 vegades l'IPREM (22.589,10), en el cas d'habitatges protegits de règim general i 5,5 vegades l'IPREM (35.497,16 euros) als habitatges protegits de preu limitat,  d'acord amb l'establert a l'article 3 del Pla d'Habitatge i Rehabilitació d'Andalucia 2016-2020.

  2. Es consideren ingressos anuals de la unitat familiar els compostos per la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà d'indicar, marcant amb una “X”, si ha percebut subvencions o ajuts econòmics en aplicació de la normativa autonòmica d'Andalusia per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual que tingui la consideració de protegida.

En el cas que hagi optat per realitzar un tipus de captura de dades individual, s'habilitarà una casella que haurà de marcar amb una “X” si les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar a què s'integri el contribuent no excedeixen dels límits.