Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.3. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves

 • Deducció per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida.

  Per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició, o rehabilitació de l'immoble que constitueixi o constitueixi l' habitatge habitual del contribuent s'aplicarà una deducció del 2 per 100, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que l'habitatge tingui la qualificació de protegida segons la normativa de la Comunitat Autònoma Andalusa en la data de la meritació de l'impost.

  2.  Els ingressos anuals de la unitat familiar en la que s'integri el contribuent, no ha d'excedir 2,5 vegades l'IPREM (16.135,07 euros) en la casa d'habitatges protegits de règim especial, 3,5 vegades l'IPREM (22.589,10), en el cas d'habitatges protegits de règim general i 5,5 vegades l'IPREM (35.497,56 euros) en els habitatges protegits de preu limitat,  d'acord amb el que estableix l'article 23 del Pla d'habitatge i Rehabilitació d'Andalusia 2016-2020.

  3.  Es consideren ingressos anuals de la unitat familiar els compostos per la base imposable general i la base imposable de l'estalvi

  4.  L'adquisició, o rehabilitació de l'habitatge, segons la data del contracte d'adquisició o d'obres, s'ha d'haver iniciat a partir del dia 1 de gener de 2003.

  5. e) Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per inversió en habitatge habitual per joves.

 • Deducció per inversió en habitatge habitual per joves

  Per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent s'aplicarà una deducció del 3 per 100, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. El contribuent ha de ser menor de 35 anys en la data de meritació de l'impost. En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat l'ha de complir com a mínim un dels cònjuges, o si escau, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals.

  2. La suma de les bases imposables generals i de l'estalvi no ha de superar 19.000 euros en tributació individual o 24.000 euros en tributació conjunta.

  3. L'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, segons la data del contracte d'adquisició o d'obres, s'ha d'haver iniciat a partir del dia 1 de gener de 2003.

  4. Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida.

BASE DE DEDUCCIÓ:

La base de la deducció es determina d'acord amb els requisits i circumstàncies previstes en la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Emplenament

Haurà de consignar l'import de la inversió realitzada pel contribuent. En cas de matrimoni, si ambdós cònjuges han satisfet les quantitats per parts iguals haurà d'indicar el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes.

Si l'habitatge habitual té la qualificació de protegida haurà de marcar amb una “X” en la casella específica establerta a l'efecte.

En cas que hagi optat per realitzar un tipus de captura de dades individual, s'habilitarà una casella que haurà de marcar amb una “X” si les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar en la que s'integri el contribuent no excedeixen els límits establerts.