Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.4. Per quantitats invertides en el lloguer d'habitatge habitual

Els contribuents menors de 35 anys en la data de meritació de l'impost tindran dret a aplicar una deducció del 15 per 100 per les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, amb un màxim de 500 euros anuals.

Deuran complir-se a més els següents requisits:

  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 19.000 euros en tributació individual o 24.000 euros en tributació conjunta.

  • Haurà d'acreditar-se la constitució del dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36 de la Llei d'Arrendaments Urbans (Llei 29/1994), a favor de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

  • El contribuent ha d'identificar a l'arrendador o arrendadora de l'habitatge fent constar el seu número d'identificació fiscal (NIF) en la corresponent autoliquidació.

  • El contribuent no ha d'aplicar en el mateix període impositiu cap deducció per inversió en habitatge habitual, a excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes habitatge.

Important: En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges, o si escau, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals.  

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades haurà de facilitar la següent informació:

  • Import: S'indicarà la quantitat satisfeta en l'exercici 2018 pel titular. En cas de matrimoni si ambdós cònjuges han satisfet les quantitats per parts iguals haurà d'indicar el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes (en el supòsit de matrimonis en règim econòmic de guanys les quantitats s'entendran satisfetes per ambdós cònjuges per parts iguals).

  • NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades incloses a l'annex B6 de la declaració.