Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.5.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils

El 20% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de Societat Anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o Societat Cooperativa.

La deducció tindrà com a límit 4.000 euros anuals.

REQUISITS:

 1. Que com conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40% del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 2. Que l'esmentada participació es mantingui un mínim de tres anys.

 3. Que l'entitat de la qual s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.A aquests efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb l'establert a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, des del primer exercici fiscal aquesta compti almenys amb una persona amb contracte laboral a jornada completa, donada d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social, i que es mantinguin les condicions del contracte durant almenys vint-i-quatre mesos.

  4. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a una ampliació de capital de l'entitat, l'esmentada entitat hagués estat constituïda dins dels tres anys anteriors a l'ampliació de capital i la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués en els dotze mesos anteriors almenys en una persona amb els requisits del paràgraf 3r anterior, i l'esmentat increment es mantingui durant almenys uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

EMPLENAMENT:El titular de la deducció haurà d'indicar les quantitats invertides en l'exercici 2018 en l'adquisició de les accions o participacions socials que compleixin els requisits anteriors.L'emplenament s'haurà de realitzar a l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.