Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.6. Per adopció de fills en l'àmbit internacional

En els supòsits d'adopció internacional, els contribuents tindran dret a aplicar una deducció de 600 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu en el que s'hagi inscrit l'adopció en el Registre Civil.

Requisits:

  1. La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 80.000 euros en cas de tributació individual o 100.000 euros en tributació conjunta.

  2. S'entendrà que l'adopció té caràcter internacional quan així resulti de les normes i convenis aplicables a aquesta matèria.

  3. Quan siguin dos els contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció el seu import es distribuirà per parts iguals.

  4. Aquesta deducció serà compatible amb les deduccions per als beneficiaris d'ajuts familiars (art.2a Llei 10/2002, de 21 de desembre).

Emplenament

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "Comuna" el nombre de fills adoptats en l'àmbit internacional.

En un altre cas, el nombre de fills adoptats internacionalment es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.