Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.7. Per a contribuents amb discapacitat

Els contribuents que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat per tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, d'acord amb el barem a què es refereix el 148 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, tindran dret a aplicar una deducció de 100 euros, sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en cas de tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

La deducció la genera el programa automàticament sobre la base de les dades reflectides en la finestra de dades personals i familiars i a la quantia de la suma de les bases imposables.