Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.8. Per a pare o mare de família monoparental i, si escau, amb ascendents majors de 75 anys

Els contribuents que siguin mares o pares de família monoparental en la data de meritació de l'impost, tindran dret a aplicar en la quota íntegra autonòmica una deducció de 100.

La deducció s'incrementarà addicionalment en 100 euros per cada ascendent major de 75 anys que generi el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció prevista en el paràgraf anterior, s'estarà a les regles de prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Límit de base imposable:

La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 80.000 euros en tributació individual o a 100.000 euros en cas de tributació conjunta.

Concepte de família monoparental:

Tindrà la consideració de família monoparental la formada per la mare o el pare i tots els fills que convisquin amb un o un altre i que reuneixin algun dels següents requisits:

  1. Fills menors d'edat, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

  2. Fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar si té dret a la deducció.

La finestra reflectirà el nombre d'ascendents majors de 75 anys amb dret al mínim per ascendents.