Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.9. Per assistència a persones amb discapacitat

Els contribuents que tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat de descendents o ascendents conforme a la normativa estatal, podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica la quantitat de 100 euros per persona amb discapacitat.

Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció prevista en el paràgraf anterior, s'estarà a les regles del prorrateig, convivència i altres límits previstos en la normativa estatal.

Límit de base imposable:

La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 80.000 euros en tributació individual o a 100.000 euros en cas de tributació conjunta.

Persones amb discapacitat que necessiten ajuda de terceres persones :

Quan s'acrediti que les persones amb discapacitat necessiten ajuda de terceres persones i generin dret a l'aplicació del mínim en concepte de despeses d'assistència conforme a la normativa estatal, el contribuent a més podrà deduir de la quota íntegra autonòmica la quantitat següent:

 • El 15 per 100 de l'import satisfet a la Seguretat Social per compte de l'ocupador, en concepte de la quota fixa en el règim especial de la Seguretat Social d'empleats de la llar de treballadors fixos.

 • Aquesta deducció tindrà com a límit 500 euros anuals per contribuent.

 • Únicament tindrà dret a aquesta deducció el contribuent titular de la llar familiar que consti com a tal a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Important: Aquesta deducció addicional no té limitacions de base imposable per a la seva aplicació.

Emplenament

 • Deducció aplicable amb caràcter general:

  El programa generarà la deducció de 100 euros per cada ascendent o descendent amb   discapacitat que compleixi els requisits esmentats.

 • Si necessita ajuda de terceres persones:

  En cas que la persona amb discapacitat necessiti ajuda de terceres persones haurà d'indicar a més en la finestra de captura de dades la següent informació:

  • Les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de quota fixa en el règim especial de la Seguretat Social d'empleats de la llar de treballadors fixos.

  • Haurà d'indicar el Codi de Compte de Cotització de l'ocupador.