Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.1. Per naixement o adopció de fills

Els contribuents podran deduir 600 euros per cada fill nascut o adoptat.

La deducció s'aplica, a partir de l'exercici 2018, tant durant el període impositiu en el que es produeixi el naixement o l'adopció, com en els dos perióndos impositius següents.

En el cas de parts o adopcions múltiples, la quantia corresponent al primer període impositiu en què s'aplica la deducció s'incrementarà en 600 euros per cada fill.

Per determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat s'atendrà als fills que convisquin amb el contribuent a la data de meritació de l'impost, computant-se tant els fills naturals com els adoptius.

Requisits:

  • Només tindran dret a la deducció els pares que convisquin amb els fills nascuts o adoptats. Quan els fills nascuts o adoptats convisquin amb ambdós pares l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, si optessin per tributació individual.

  • La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar  30.000 euros en tributació individual i 36.200 euros en el cas de tributació conjunta. Aquest límit, així com l'import de la deducció són aplicats i controlats pel programa.

  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar de la que el contribuent pugui formar part no podrà ser superior a 60.000 euros.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades s'indicaran:

  • En la fila que correspongui segons el número d'ordre, s'assenyalaran en les caselles «Comuna», o «Del Titular» els fills nascuts o adoptats en l'exercici. Quan en cas de matrimoni els fills comuns als cònjuges convisquin amb ambdós i representin per a ambdós el mateix número d'ordre, la dada es reflectirà en la casella "Comuna". En un altre cas, la dada es reflectirà en la casella «Del Titular », indicant, a més, si els fills conviuen amb ambdós pares o adoptants

  • Dades addicionals: En el cas de parts o adopcions múltiples, s'assenyalaran conforme als criteris anteriors, el nombre de fills nascuts en parts múltiples o adoptats en adopcions múltiples.