Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.1.Per naixement o adopció de fills

Els contribuents podran deduir 600 euros per cada fill nascut o adoptat.

La deducció s'aplica, a partir de l'exercici 2018, tant en el període impositiu en què es produeixi el naixement o l'adopció, com en els dos perióndos impositius següents.

En el cas de parts o adopcions múltiples, la quantia corresponent al primer període impositiu en què s'aplica la deducció s'incrementarà en 600 euros per cada fill.

Per determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat s'atendrà els fills que convisquin amb el contribuent a la data de meritació de l'impost, computant-se tant els fills naturals com els adoptius.

Requisits:

  • Només tindran dret a la deducció els pares que convisquin amb els fills nascuts o adoptats.Quan els fills nascuts o adoptats convisquin amb ambdós pares l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells, si optessin per tributació individual.

  • La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar 30.000 euros en tributació individual i 36.200 euros en el cas de tributació conjunta.Aquest límit, així com l'import de la deducció són aplicats i controlats pel programa.

  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar de la qual el contribuent pugui formar part no podrà ser superior a 60.000 euros.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades s'indicaran:

  • A la fila que correspongui segons el número d'ordre, s'assenyalaran a les caselles «Comú», o «Del Titular» els fills nascuts o adoptats a l'exercici.Quan en cas de matrimoni els fills comuns als cònjuges convisquin amb ambdós i representin per a ambdós el mateix número d'ordre, la dada es reflectirà a la casella "Comú".En un altre cas, la dada es reflectirà a la casella «Del Titular », indicant, a més, si els fills conviuen amb ambdós pares o adoptants

  • Dades addicionals:En el cas de parts o adopcions múltiples, s'assenyalaran d'acord amb els criteris anteriors, el nombre de fills nascuts en parts múltiples o adoptats en adopcions múltiples.