Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.10. Per inversions realitzades en entitats cotitzades en el mercat alternatiu borsari

Els contribuents podran deduir el 20 per 100 de les quantitats invertides en l'adquisició d'accions corresponents a processos d'ampliació de capital o d'oferta pública de valors, en ambdós casos a través del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari aprovat per Acord del Consell de Ministres del 30 de desembre de 2005.

L'import de la deducció no podrà superar 10.000 euros.

REQUISITS:

  1. Que les accions o participacions adquirides es mantinguin com a mínim durant dos anys.

  2. Que la participació en l'entitat no sigui superior al 10 per 100 del capital social.

  3. La societat en què es produeixi la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a la Comunitat de Madrid.

  4. La societat en què es produeixi la inversió no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb els requisits establerts en l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Els requisits indicats en les lletres b) i c) anteriors hauran de complir-se durant tot el termini de manteniment indicat en la lletra a).

IMPORTANT:

  • La deducció s'aplicarà exclusivament a aquelles inversions que es realitzin en l'exercici.

  • Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció «Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació».

Emplenament: S'obrirà una finestra de captura de dades en l'Annex B6, en què haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a la deducció. El programa traslladarà l'import des de l'Annex B6