Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.11 Per donatius a Fundacions i clubs esportius

Els Contribuents podran deduir el 15 per cent de les quantitats donades en l'exercici a Fundacions que persegueixin fins culturals, assistencials, educatius o sanitaris o qualssevol de naturalesa anàloga a aquests.

Requisits: Les Fundacions han d'estar inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat de Madrid, que retin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent i que aquest hagi ordenat el seu dipòsit en el Registre de Fundacions.

Els contribuents podran deduir el 15 per cent de les quantitats donades a Clubs Esportius elementals i bàsics, definits com a tals en la Llei de l'Esport de la Comunitat de Madrid.

És requisit imprescindible que aquests clubs es trobin inscrits en el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat de Madrid.

Emplenament : Haurà d'introduir en les caselles corresponents les quantitats donades amb dret ala deducció.