Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.12 Per cura de fills menors de tres anys

Els contribuents podran deduir:

  1. El 20 per cent de les quotes ingressades pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del règim General de la Seguretat Social, amb un límit de 400 euros anuals.

  2. El 30 per cent en el cas de contribuents titulars d'una família nombrosa amb el límit de 500 euros anuals.

Requisits:

  • El contribuent ha d'estar en situació d'alta en la Seguretat Social com a ocupador titular d'una llar familiar, tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social en el període.

  • Que la persona o persones contractades prestin serveis per al titular de la llar familiar, almenys 40 hores mensuals.

  • El contribuent ocupador i en el seu cas l'altre progenitor del fill menor de tres anys han de realitzar una activitat per compte propi o aliè pel que estiguin donats d'alta en el Règim corresponent a la Seguretat Social o mutualitat, almenys, durant 183 dies dins de l'exercici.

  • Els progenitors han de tenir dret a l'aplicació del mínim per descendents per aquest fill menor de tres anys.

  • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, juntament amb la corresponent al conjunt de la unitat familiar, no superi la quantitat de multiplicar per 30.000 euros el nombre de membres de l'esmentada unitat familiar.

Emplenament:Haurà d'indicar a la casella corresponent les quantitats cotitzades a la Seguretat Social amb dret a la deducció, i en el seu cas, marcar la casella de família nombrosa.