Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.12 Per atenció de fills menors de tres anys

Els contribuents podran deduir:

  1. El 20 per cent de les quotes ingressades pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del règim General de la Seguretat Social, amb un límit de 400 euros anuals.

  2. El 30 per cent en el cas de contribuents titulars d'una família nombrosa amb el límit  de 500 euros anuals.

Requisits:

  • El contribuent deu estar en situació d'alta a la Seguretat Social com ocupador titular d'una llar familiar, tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social durant el període.

  • Que la persona o persones contractades prestin serveis per al titular de la llar familiar, com a mínim 40 hores mensuals.

  • El contribuent ocupador i si escau l'altre progenitor del fill menor de tres anys deuen realitzar una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donats d'alta en el Règim corresponent a la Seguretat Social o mutualitat, com a mínim, durant 183 dies dins l'exercici.

  • Els progenitors deuen tenir dret a l'aplicació del mínim per descendents per aquell fill menor de tres anys.

  • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, juntament amb la corresponent al conjunt de la unitat familiar, no superi la quantitat de multiplicar per 30.000 euros el nombre de membres d'aquesta unitat familiar.

Emplenament: Haurà d'indicar en la casella corresponent  les quantitats cotitzades a la Seguretat Social amb dret a la deducció, i si escau, marcar la casella de família nombrosa.