Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.2.Por adopción internacional de niños

En el supòsit d'adopció internacional, els contribuents podran deduir 600 euros per cada fill adoptat en el període impositiu.

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció anterior.

Quan ambdós pares adoptius convisquin amb el nen la deducció s'hi prorratejarà per parts iguals.

L'adopció tindrà caràcter internacional quan així resulti de les normes i convenis aplicables en aquesta matèria.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció haurà d'indicar a la casella "Comú" el nombre de fills adoptats en l'àmbit internacional.

En un altre cas, el nombre de fills adoptats internacionalment es reflectirà a la casella "Declarant".En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, si els fills conviuen amb ambdós pares adoptius.