Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.3. Per acolliment familiar de menors

Per cada menor en règim d'acolliment familiar simple, permanent o preadoptiu, administratiu o judicial, sempre que convisquin amb el menor durant més de 183 dies del període impositiu, podran deduir-se les quantitats següents:

  1. 600 euros si es tracta del primer menor en règim d'acolliment familiar.

  2. 750 euros si es tracta del segon menor en règim d'acolliment familiar.

  3. 900 euros si es tracta del tercer menor en règim d'acolliment familiar o successiu.

A l'efecte de determinar el número d'ordre del menor acollit només es computaran aquells menors que hagin romàs acollits durant més de 183 dies del període impositiu. En cap cas es computaran els menors que hagin estat adoptats durant aquest període impositiu.

Important

No s'aplicarà aquesta deducció en el supòsit d'acolliment familiar preadoptiu quan es produís l'adopció del menor durant el període impositiu, sens perjudici de l'aplicació de la deducció per naixement o adopció de fills.

Per aplicar la deducció, la suma de la base imposable general i la de l'estalvi no pot excedir 25.620 euros i de 36.200 euros si es tracta de tributació conjunta. Aquest requisit és controlat pel programa.

Si l'acolliment és realitzat per matrimonis o unions de fet, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals, si optessin per tributació individual.

Els contribuents deuran estar en possessió, en cas de ser requerit,  del corresponent certificat acreditatiu de la formalització de l'acolliment, expedit per la Conselleria de la Comunitat de Madrid competent en la matèria.

Emplenament

En cas de matrimoni si l'acolliment ha estat realitzat per ambdós cònjuges, i representa per a ambdós el mateix número d'ordre, el nombre de menors acollits, segons el seu número d'ordre, haurà d'indicar-se en la casella "Comuna" que correspongui.

En un altre cas, el nombre de persones acollides, segons el seu número d'ordre, es reflectirà en la casella " Del Titular". En aquest supòsit haurà d'indicar-se addicionalment si l'acolliment ha estat realitzat per un matrimoni o una unió de fet.