Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.4. Per acolliment no remunerat de persones majors de 65 anys i/o amb discapacitat

S'origina el dret a una deducció de  1.500 euros per cada persona major de 65 anys o discapacitada amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, quan es compleixin els següents REQUISITS:

  • La persona major de 65 anys (en la data de meritació de l'Impost) o amb discapacitat ha d'haver conviscut durant més de 183 dies a l'any amb el contribuent en règim d'acolliment sense contraprestació.

  • L'acolliment no ha de donar lloc a l'obtenció d'ajuts o subvencions de la Comunitat de Madrid.

  • La persona acollida major de 65 anys no ha de trobar-se vinculat amb el contribuent per un parentesc igual o inferior al quart grau, bé sigui de consanguinitat o d'afinitat.

  • La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha d'excedir 25.620 euros en tributació individual i 36.200 euros en el cas de tributació conjunta. Aquest límit és controlat pel programa.

  • El contribuent que desitgi aplicar aquesta deducció haurà d'obtenir, en cas de ser requerit,  el corresponent certificat de la Conselleria competent en la matèria, pel qual s'acrediti que ni el contribuent ni la persona acollida, han rebut ajuts de la Comunitat de Madrid vinculades amb l'acolliment.

Quan més d'un contribuent tingui dret a la deducció, el seu import es prorratejarà entre el nombre d'aquells.

Emplenament

En cas de matrimoni i si la deducció correspon a ambdós cònjuges el nombre de persones que generen el dret a la deducció es reflectiran en la casella "Comuna".

En un altre cas, el nombre de persones acollides es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit haurà d'indicar-se addicionalment el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció per aquells mateixos acollits.