Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.5.Per arrendament d'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el 30 per 100, amb un màxim de 1.000 euros, de les quantitats que hagin satisfet en el període impositiu per l'arrendament del seu habitatge habitual.

Edat del contribuent.Només serà aplicable aquesta deducció als contribuents amb:

 • Menys de 35 anys a la data de meritació de l'impost (normalment a 31 de desembre)

 • Més de 35 anys i menys de 40, sempre que, durant el període impositiu s'hagi trobat en situació d'atur i inscrit com a demandant d'ocupació en les Oficines d'Ocupació de la Comunitat de Madrid almenys 183 dies durant l'exercici, i hagin suportat càrregues familiars quan tingui, almenys, dos de familiars, ascendents o descendents per qui tingui dret a l'aplicació del mínim per ascendents o descendents.

Requisits:

 1. Les quantitats abonades per l'arrendament han de superar el 20 per 100 de la base imposable, entenent com a tal la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent.Aquest requisit serà controlat pel programa.

 2. Els contribuents hauran d'estar en possessió d'una còpia del resguard del dipòsit de la fiança corresponent al lloguer en l'Agència d'Habitatge Social de la Comunitat de Madrid formalitzat pel llogater, o posseir còpia de la denúncia presentada davant de l'esmentat organisme per no haver-li estat lliurat l'esmentat justificant pel llogater.

  En aquest sentit, la denúncia interposada habilita a l'aplicació de la deducció des del moment en què s'efectua (no abans), i ho fa respecte de totes les quantitats satisfetes anteriorment que corresponguin al mateix contracte d'arrendament.

  Addicionalment, els contribuents com arrendataris, per poder aplicar la deducció, hauran d'haver liquidat El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales derivat de l'arrendament d'habitatge, tret que no estiguin obligats a presentar l'autoliquidació, en estar afectats per la bonificació de l'impost.
 3. La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha d'excedir de 25.620 euros en tributació individual i 36.200 euros en el cas de tributació conjunta.Aquest requisit serà controlat pel programa.

 4. Limiti de la unitat familiar la suma de les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar de la qual el contribuent pugui formar part, no podrà supera la quantitat de 60.000 euros.

Emplenament

A la finestra es reflectirà:

 • Les quantitats satisfetes.En cas de matrimoni, i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

 • El NIF del llogater.Si el llogater no té NIF, haurà de consignar el Número d'Identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades incloses de l'annex B6 de la declaració.