Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.5. Per arrendament d'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el 3 0 per 100, amb un màxim de  1.000 euros, de les quantitats que hagin satisfet durant el període impositiu per l'arrendament del seu habitatge habitual.

Edat del contribuent. Només serà aplicable aquesta deducció als contribuents amb:

 • Menys de 35 anys a la data de meritació de l'impost (normalment a 31 de desembre)

 • Més de 35 anys i menys de 40, sempre que, durant el període impositiu s'hagi trobat en situació d'atur i inscrit com a demandant de treball en les Oficines d'ocupació de la Comunitat de Madrid com a mínim 183 dies durant l'exercici,  i hagin suportat càrregues familiars quan tingui, com a mínim, dos familiars, ascendents o descendents pels quals tingui dret a l'aplicació del mínim per ascendents o  descendents.

Requisits:

 1. Les quantitats abonades per l'arrendament han de superar el 20 per 100 de la base imposable, entenent com a tal la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent. Aquest requisit serà controlat pel programa.

 2. Els contribuents hauran d'estar en possessió d'una còpia del resguard del dipòsit de la fiança corresponent al lloguer en l'Agència d'Habitatge Social de la Comunitat de Madrid formalitzada per l'arrendador, o posseir còpia de la denúncia presentada davant aquest organisme per no haver-li estat entregat aquest justificant per l'arrendador.

  En aquest sentit, la denúncia interposada habilita a l'aplicació de la deducció des del moment en què s'efectua (no abans), i el fa respecte de totes les quantitats satisfetes amb anterioritat que corresponguin al mateix contracte d'arrendament.

  Addicionalment, els contribuents com arrendataris, per poder aplicar la deducció, hauran d'haver liquidat L'Impost de Transmissions Patrimonials derivat de l'arrendament d'habitatge, llevat que no estiguin obligats a presentar l'autoliquidació, en estar afectats per la bonificació de l'impost.
 3. La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha d'excedir 25.620 euros en tributació individual i 36.200 euros en el cas de tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.

 4. Limiti de la unitat familiar la suma de les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar de la que el contribuent pugui formar part, no podrà supera la quantitat de 60.000 euros.

Emplenament

En la finestra es reflectirà:

 • Les quantitats satisfetes. En cas de matrimoni, i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

 • El NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades incloses  de l'annex B6 de la declaració.