Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.6. Per despeses educatives

Els contribuents podran deduir les despeses educatives originades durant el període impositiu pels fills o descendents que generin dret al mínim per descendents.

Només podran aplicar la deducció els pares o ascendents que convisquin amb els seus fills o descendents escolaritzats. Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós pares o ascendents l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, en cas que optessin per tributació individual.

PERCENTATGES DE DEDUCCIÓ:

  • El 15 per 100 de les despeses d'escolaritat.

  • El 10 per 100 de les despeses d'ensenyament d'idiomes.

  • El 5 per 100 de les despeses d'adquisició de vestidor d'ús exclusiu escolar.

LÍMIT:

La quantitat a deduir no podrà excedir 400 euros per cadascun dels fills o descendents que generin el dret a la deducció.

En el cas d'existència de despeses d'escolaritat, exclusivament o en concurrència amb despeses per ensenyament d'idiomes i/o d'adquisició de vestidor, el límit anterior s'elevarà a 900 euros per cadascun dels fills o descendents. En el cas de fills o descendents que cursin durant l'exercici estudis del primer cicle d'Educació Infantil, aquest límit serà de 1.000 euros.

REQUISITS:

Només tindran dret a aplicar la deducció els contribuents de la qual base imposable (suma de la base imposable general i de l'estalvi) al costat de la de la resta dels membres de la unitat familiar, no superi l'import resultant de multiplicar 30.000 euros pel nombre de membres de la unitat familiar.

BASE DE LA DEDUCCIÓ:

La base de deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes pels conceptes d'escolaritat i adquisició de vestidor d'ús exclusiu escolar dels fills o descendents durant les etapes de segon cicle d'Educació Infantil, l'Educació Bàsica Obligatòria i la Formació Professional Bàsica, a què es refereixen els articles 3.3, 3.10, 4 i 14.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com per l'ensenyament d'idiomes tant si aquesta s'imparteix com a activitat extraescolar com si té el caràcter d'educació de règim especial.

Les despeses d'escolaritat i adquisició de vestidor escolar objecte de deducció només poden s'aquells que se satisfacin per fills o descendents que cursin estudis en les etapes escolars assenyalades anteriorment, la qual cosa només és possible en cas de cursar estudis a Espanya. En conseqüència, no resulten deduïbles les despeses satisfetes per l'educació a l'estranger.

Aquesta base de deducció es minorarà en l'import de les beques i ajuts obtinguts de la Comunitat de Madrid o de qualsevol altra Administració Pública que cobreixin tots o part de les despeses esmentades.

Despeses d'escolaritat.

  • En els centres públics i en els privats amb concert educatiu l'ensenyament ha de ser gratuïta, per la qual cosa cap alumne inclòs en un centre de tals característiques podrà suportar despeses relatives a l'escolaritat. Si serà possible suportar despeses d'escolaritat en els centres privats no concertats.

  • No seran deduïbles les despeses de menjador, transport, etc. girats pel centre educatiu que, encara que indirectament vinculats amb l'ensenyament, no es corresponen amb aquesta.

  • Tampoc seran deduïbles les despeses per adquisició de llibres de text.

Ensenyament d'Idiomes.

La deducció té en compte les despeses derivades de l'ensenyament d'idiomes exclusivament en els supòsits següents:

  • Ensenyament de règim especial que s'imparteixi en centres oficials d'ensenyament d'idiomes.

  • Ensenyament d'idiomes com a activitat extraescolar adquirit bé pel centre educatiu, amb càrrec als alumnes o bé pels propis alumnes directament sempre que en aquest últim cas l'alumne estigui cursant algun estudi oficial.

  • Les despeses originades per la realització de campaments d'estiu a l'estranger o en territori nacional per a l'aprenentatge d'un idioma no poden ser objecte de deducció ja que el terme d'“activitat extraescolar” indiquen que l'ensenyament d'idiomes ha de rebre's en el mateix període en què es rebi un ensenyament oficial. Per tant, quedaran al marge de la deducció les despeses satisfetes en períodes no lectius o per descendents que no cursin estudis oficials.

Despeses per vestidor d'ús exclusiu escolar.

Només podrà aplicar-se la deducció per a les peces de vestit o calçat exigit o autoritzat per les directrius del centre educatiu en el que l'alumne cursi estudis durant les etapes formatives corresponents al segon cicle d'Educació Infantil i Educació Obligatòria (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria) i la Formació Professional Bàsica. La deducció comprèn tot el vestidor exigit pel centre.

Emplenament

El declarant reflectirà per cada fill o descendent que generi el dret a la deducció l'import de les despeses satisfetes, detallant, segons que correspongui, el que són despeses d'escolaritat, despeses d'ensenyament d'idiomes i despeses d'adquisició de vestidor, sense incloure les quantitats satisfetes amb l'import de les beques i ajuts obtinguts.

S'indicarà també en la columna que correspongui a cada fill, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció. A títol d'exemple, si el dret a aplicar la deducció li correspon a dues persones, haurà d'incloure en les caselles corresponents a despeses satisfetes només el 50 per cent de les esmentades despeses.

Haurà de reflectir també el nombre de membres de la unitat familiar.