Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.7. Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts

Els contribuents que tinguin dos o més descendents que generin a favor seu el dret al mínim per descendents podran aplicar una deducció del 10 per 100 de l'import resultant de minorar la quota íntegra autonòmica a la resta de deduccions autonòmiques aplicables a la Comunitat de Madrid i la part de deduccions estatals que s'apliquin sobre aquesta quota íntegra autonòmica.

REQUISITS:

La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no pot ser superior a 24.000 euros.

Per calcular la suma de bases imposables s'addicionaran les següents:

  1. Les dels contribuents que tinguin dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim corresponent tant si declaren individual com conjuntament.

  2. Les dels propis descendents que donen dret a l'esmentat mínim.

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar si té dret a la deducció, marcant amb una “X.”