Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.7.Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts

Els contribuents que tinguin dos o més descendents que generin a favor seu el dret al mínim per descendents podran aplicar una deducció del 10 per 100 de l'import resultant de minorar la quota íntegra autonòmica en la resta de deduccions autonòmiques aplicables a la Comunitat de Madrid i la part de deduccions estatals que s'apliquin sobre l'esmentada quota íntegra autonòmica.

REQUISITS:

La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no pot ser superior a 24.000 euros.

Per calcular la suma de bases imposables s'addicionaran les següents:

  1. Les dels contribuents que tinguin dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim corresponent tant si declaren individual com conjuntament.

  2. Les dels mateixos descendents que donen dret a l'esmentat mínim.

EMPLENAMENT:S'obrirà una finestra en la qual haurà d'indicar si té dret a la deducció, marcant amb una “X”.