Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.8. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació

Els contribuents podran deduir les quantitats següents i amb els límits que a continuació s'exposen;

Quantia i límit màxim de la deducció
· Amb caràcter general, el 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de societat anònima, Societat de Responsabilitat Limitada. El límit de deducció aplicable és de 6.000 euros anuals.

· El 50 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició d'accions, participacions i aportacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes laborals, societats de responsabilitat limitada laborals i societats cooperatives amb un límit de deducció de 12.000 euros.


· El 50 per 100 de les quantitats invertides en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació, amb un límit de deducció de 12.000 euros.

REQUISITS:

 1. Que com a conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 2. Que aquesta participació es mantingui un mínim de tres anys.

 3. Que l'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat de Madrid.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica. A aquests efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que estableix l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat des del primer exercici fiscal, aquesta compti, com a mínim, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa i donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social. Aquest requisit no serà exigible a societats anònimes Laborals ni a Socidades de Responsabilitat Limitada Laborals.

  4. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a una ampliació de capital de l'entitat, aquesta entitat hagués estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i que la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits anteriors, i aquest increment es mantingui durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

Emplenament: S'obrirà una finestra de captura de dades en l'Annex B6, en què haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a la deducció. El progrma traslladarà l'import des de l'Annex B6.