Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.8.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació

Els contribuents podran deduir les quantitats següents i amb els límits que a continuació s'exposen;

Quantia i límit màxim de la deducció
· Con caràcter general, el 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que tinguin la forma de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada.El límit de deducció aplicable és de 6.000 euros anuals.

· El 50 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició d'accions, participacions i aportacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes laborals, societats de responsabilitat limitada laborals i societats cooperatives amb un límit de deducció de 12.000 euros.


· El 50 per 100 de les quantitats invertides en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació, amb un límit de deducció de 12.000 euros.

REQUISITS:

 1. Que com conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 2. Que l'esmentada participació es mantingui un mínim de tres anys.

 3. Que l'entitat de la qual s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat de Madrid.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.A aquests efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb l'establert a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat des del primer exercici fiscal, aquesta compti, almenys, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa i donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.Aquest requisit no serà exigible a Societats Anònimes Laborals ni a Socidades de Responsabilidad Limitada Laborales.

  4. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a una ampliació de capital de l'entitat, l'esmentada entitat hagués estat constituïda dins dels tres anys anteriors a l'ampliació de capital i que la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués en els dotze mesos anteriors almenys en una persona amb els requisits anteriors, i l'esmentat increment es mantingui durant almenys uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment prendran les persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

Emplenament:S'obrirà una finestra de captura de dades a l'Annex B6, en la qual haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a la deducció.El progrma traslladarà l'import des de l'Annex B6.