Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.1. Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys (inclòs el règim transitori)

Els contribuents amb residència habitual a la Regió de Múrcia de la qual edat sigui igual o inferior a 35 anys en el moment de la meritació de l'Impost, podran deduir el 5 per cent de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició (incloent la construcció i ampliació) o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi el seu habitatge habitual, sempre que en el primer cas es tracti d'habitatges de nova construcció.

Podran aplicar-se la deducció aquells contribuents de la qual base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros sempre que la base imposable de l'estalvi no superi els 1.800 euros.

Es considera habitatge nou aquella de la qual adquisició representi la primera transmissió de la mateixa amb posterioritat a la declaració d'obra nova, sempre que no hagin transcorregut tres anys des d'aquesta declaració.

Els requisits perquè un habitatge tingui la consideració d'habitual, són els mateixos que els establerts als efectes de la deducció estatal.

S'entén com rehabilitació als efectes d'aquesta deducció, aquella que hagi estat qualificada o declarada protegible de conformitat amb el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre o amb aquelles normes d'àmbit estatal o autonòmic que les substitueixin.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes en l'exercici per a l'adquisició (incloent la construcció i ampliació) o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent (impostos, despeses de registre i notaria, etc.), i, en cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos i altres despeses derivades de la mateixa.

Les limitacions a la deducció quan s'hagués gaudit de la deducció per uns altres habitatges habituals anteriors, o quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, així com les especialitats en cas de tributació conjunta, seran les establertes amb caràcter general en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Límits

La base màxima de les deduccions per adquisició d'habitatge establertes per la Comunitat Autònoma de La Regió de Múrcia tenen com a límit conjunt 9.040 euros, minorat en les quantitats amb dret a la deducció estatal per inversió en habitatge habitual, excloses, si escau, les quantitats destinades a obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat.

A més, el importede aquesta deducció no podrà superar la quantitat de 300 euros anuals tant en declaració individual com conjunta.

Aquests límits són aplicats i controlats pel programa.

La deducció autonòmica per adquisició d'habitatge requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període d'imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació a l'inici del mateix, com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establerts amb caràcter general per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Règim transitori

Si el contribuent va aplicar en els anys 1998, 1999 o 2000 la deducció autonòmica per inversió en habitatge habitual, podrà aplicar una deducció del 2 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició o rehabilitació d'aquest habitatge.

Aquesta deducció serà del 3 per 100 si la base imposable general menys el mínim personal i familiar és inferior a 24.200 euros i la base imposable de l'estalvi no supera 1.800 euros.

En ambdós casos i tractant-se del supòsit d'adquisició, ha de concórrer el requisit de què l'habitatge habitual fos de nova construcció

Aquesta deducció serà aplicable independentment de l'edat.

Els contribuents que van aplicar les deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge per a joves amb residència en la Comunitat Autònoma a la Regió de Múrcia, establertes per als exercicis 2001 a 2013, podran aplicar aquesta deducció per inversió en habitatge habitual per joves, sempre que compleixin els requisits exigits per això i, en particular, el de l'edat.

Important:

Respecte a un mateix habitatge, el règim transitori de la deducció autonòmica per inversió en habitatge habitual és incompatible amb l'aplicació del règim general de l'esmentada deducció. 

Emplenament:

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes que donin dret a la deducció, tenint en compte les limitacions indicades en l'apartat"base de la deducció".

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós. 

Si el contribuent va aplicar en els anys 1998, 1999 o 2000 la deducció autonòmica per inversió en habitatge habitual i desitja aplicar el Règim Transitori haurà d'indicar"Sí" en la casella establerta a l'efecte en la finestra de captura de dades.

COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL (art. 70 Llei)

L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.