Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.2.Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural

 Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia, o la promoció d'activitats culturals o esportives

S'aplicarà el 30 per cent a les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu a les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, així com les entitats dependents del sector públic autonòmic.

  • Les Fundacions que persegueixin, exclusivament, finalitats culturals, les associacions culturals i esportives que hagin estat declarades d'utilitat pública i les federacions esportives que es trobin inscrites en els Registres respectius de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

En tot cas les quantitats donades hauran de tenir com a destinació la protecció del Patrimoni Cultural de la Regió de Múrcia o la promoció d'activitats culturals i esportives.

L'aplicació d'aquesta deducció requerirà l'emissió per part de l'entitat donataria de certificació que contingui les següents dades:

  • El nombre d'identificació fiscal del donant i de l'entitat donataria, import i data del donatiu.El lliurament de l'import donat s'haurà de realitzar necessàriament mitjançant transferència bancària, les dades identificatives de la qual hauran així mateix de constar en la certificació.

  • Menció expressa que la donació s'ha efectuat de manera irrevocable i que la mateixa s'ha acceptat.

En el cas en què per les quantitats donades el contribuent apliqui les deduccions estatals per donatius, aquesta deducció autonòmica es minorarà en les quantitats que constitueixin la base de deducció en aquelles. 

   Emplenament

A la finestra de captura de dades s'indicaran les quantitats donades pel titular de la declaració amb dret a deducció.