Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.2. Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural

 Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia, o la promoció d'activitats culturals o esportives

S'aplicarà el 30 per cent a les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu a les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, així com les entitats dependents del sector públic autonòmic.

  • Les Fundacions que persegueixin, exclusivament, fins culturals, les associacions culturals i esportives que hagin estat declarades d'utilitat pública i les federacions esportives que es trobin inscrites en els Registres respectius de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

En qualsevol cas les quantitats donades hauran de tenir com destinació la protecció del Patrimoni Cultural de la Regió de Múrcia o la promoció d'activitats culturals i esportives.

L'aplicació d'aquesta deducció requerirà l'emissió per part de l'entitat donatària de certificació que contingui les següents dades:

  • El número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat donatària, import i data del donatiu. L'entrega de l'import donat haurà de realitzar-se necessàriament mitjançant transferència bancària, dades identificatives dels quals hauran de també constar en la certificació.

  • Menció expressa de què la donació s'ha efectuat de manera irrevocable i de què la mateixa s'ha acceptat.

En el cas en què per les quantitats donades el contribuent apliqui les deduccions estatals per donatius, aquesta deducció autonòmica es minorarà en les quantitats que constitueixin la base de deducció en aquelles. 

   Emplenament

En la finestra de captura de dades s'indicaran les quantitats donades pel titular de la declaració amb dret a deducció.