Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.3. Per despeses de guarderia per a fills menors de 3 anys

Els contribuents podran deduir el 15 per 100 de les quantitats satisfetes per despeses de custòdia en guarderies i centres escolars de fills menors de tres anys, amb un màxim de 330 euros en tributació individual i 660 euros en tributació conjunta, per cada fill d'aquella edat.

En el cas d'unitats familiars compostes per un només dels pares e fills menors, el límit màxim de deducció serà de 660 euros en tributació individual o conjunta, per cada fill d'aquella edat.

Requisits

  1. Que ambdós cònjuges treballin fora del domicili familiar. En cas d'unitats familiars monoparentals, que el pare o la mare que té la custòdia del fill treballi fora del domicili familiar.

  2. Que ambdós cònjuges, o el pare o la mare en cas d'unitats familiars monoparentals, obtinguin rendes procedents del treball personal o d'activitats empresarials o professionals.

    En el cas de contribuents morts en dia diferent de 31 de desembre no és procedent l'aplicació de la deducció al no reunir el requisit d'integració en unitat familiar.

    En el supòsit de famílies monoparentals, en les que es de la circumstància de guàrdia i custòdia compartida, només el pare o la mare que formi unitat familiar amb els fills podrà aplicar la deducció.

  3. Que la base imposable general, menys el mínim personal i familiar, sigui inferior a 19.360 euros, en declaracions individuals, i inferior a 33.880 euros en declaracions conjuntes, sempre que la base imposable de l'estalvi, sigui quina sigui la modalitat de declaració, no superi 1.202,02 euros. En el supòsit d'unitats familiars compostes pel pare o la mare i els fills menors la base imposable general, menys el mínim personal i familiar, ha de ser inferior a 19.360 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi no superi 1.202,02 euros. Aquests límits seran controlats pel programa.

Família nombrosa

Les unitats familiars que tinguin la consideració de família nombrosa podran aplicar aquesta deducció quan la base imposable general menys el mínim personal i familiar sigui inferior a 44.000 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi no superi 1.202,02 euros. Aquests límits seran controlats pel programa.

Emplenament

En la fila que correspongui segons el número d'ordre dels fills s'indicarà l'import de les despeses satisfetes per cada fill que compleixi els requisits.

Quan l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals es reflectiran en les caselles corresponents de la columna "Per ambdós cònjuges". Si les despeses corresponen només al titular de la declaració, es reflejaránen la columna "Pel titular de la declaració" .

Si el titular de la deducció forma part d'una família nombrosa haurà de marcar la casella corresponent de la finestra de captura de dades.