Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.4. Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables

El 10% de les inversions realitzades en execució de projectes d'instal·lació dels recursos energètics procedents de les fonts d'energies renovables que se citen: solar tèrmica i fotovoltaica i eòlica. L'import de l'esmentada deducció no pot superar els 1.000 euros anuals.

Base màxima de la deducció:

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels recursos energètics renovables que hagin sigut a càrrec del contribuent, sense que el seu import màxim pugui superar la quantitat de 10.000 euros anuals. 

Requisits:

  • La instal·lació dels recursos energètics renovables ha de realitzar-se en habitatges que constitueixin o constitueixin l'habitatge habitual del contribuent, conforme a la definició que de la mateixa es realitza en l'article 1.U.5 del Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010.

  • També resultarà d'aplicació aquesta deducció a les inversions realitzades en l'adquisició i instal·lació dels recursos energètics renovables en habitatges destinats a l'arrendament, sempre que aquest arrendament no tingui la consideració d'activitat econòmica.

  • La deducció requerirà el reconeixement previ de l'Administració Regional sobre la seva procedència en la forma que reglamentàriament es determini.

  • L'aplicació de la deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació a l'inici del mateix, com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establerts amb caràcter general per la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.