Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.5. Per inversió en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua

El 20% de les inversions realitzades en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 6/2006, de 21 de juliol, sobre increment de les mesures d'estalvi i conservació en el consum d'aigua en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. L'import de la deducció no pot superar els 60 euros anuals.

Base de la deducció

La base màxima anual de la deducció serà de 300 euros i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels dispositius domèstics d'estalvi d'aigua que hagin sigut a càrrec del contribuent.

Requisits:

  • L'adquisició i instal·lació dels dispositius domèstics d'estalvi d'aigua ha de realitzar-se en habitatges que constitueixin l'habitatge habitual del contribuent.

  • La deducció requerirà el reconeixement previ de l'Administració regional sobre la seva procedència en la forma que reglamentàriament es determini.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.