Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.6. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica, i amb el límit de 4.000 euros, el 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, anònimes laborals, limitades laborals o cooperatives, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per cent del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

 2. L'entitat en la que cal materialitzar l'entitat ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal en la comunitat autònoma de Murcia i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació. A aquest efecte no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  3. Ha de comptar, com a mínim, i des del primer exercici fiscal, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i en què a més, durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en què s'hagués realitzat l'ampliació, la seva plantilla mitjana s'hagués incrementat, com a mínim en dues persones respecte a la plantilla mitjana els 12 mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint compte de la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 3. El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que va materialitzar la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini.

 4. Les operacions a les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

 6. L'aplicació de la deducció requereix la comunicació prèvia a l'administració regional.

L'incompliment dels anteriors requisits comporta la pèrdua del benefici fiscal.

Aquesta deducció és incompatible per les mateixes quantitats i objecte d'inversió:

 1. Amb la deducció autonòmica per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

 2. Amb la deducció estatal per inversions en empreses de nova o recent creació.

Emplenament: 

En la finestra  corresponent de l'Annex B6  es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

El programa traslladarà els imports des de l'Annex B6