Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.7. Per inversions realitzades en entitats cotitzades en el mercat alternatiu borsari

Els contribuents podran deduir el 20 per cent de les quantitats invertides, amb un límit de 10.000 euros, durant l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari, aprovat per acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2005.

S'hauran de complir els següents requisits:

  1. La participació aconseguida pel contribuent de la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10% de seu capital social.

  2. Les accions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de dos anys, com a mínim.

  3. La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal en la comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  4. Els requisits indicats en les lletres a) i c) anteriors hauran de complir-se durant tot el termini de manteniment indicat en la lletra b), comptat des de la data d'adquisició de la participació.

  5. Les operacions a les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

  6. L'aplicació de la deducció requereix la comunicació prèvia a l'administració regional.

Aquesta deducció és incompatible per les mateixes quantitats i objecte d'inversió amb la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació. 

Emplenament: 

En la finestra corresponent de l'Annex B6  es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració.

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

El programa traslladarà les dades des de l'Annex B6