Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.8.Per despeses de material escolar

Els contribuents podran aplicar una deducció de 120 euros, per cada descendent, per l'adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l'escolarització dels seus descendents en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. 

Tindran dret a la deducció, els contribuents que compleixin els següents requisits: 

 • En el supòsit de contribuents que no formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa:

  1. En declaració individual, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 20.000 euros.

  2. En declaració conjunta, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 40.000 euros.

 • En el supòsit de contribuents que formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa:

  1. En declaració individual, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 33.000 euros.

  2. En declaració conjunta, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 53.000 euros.

  La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar.Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, l'import d'aquesta es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Per a l'aplicació de la present deducció, només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • En el cas de matrimoni, i en declaració individuals, si un dels contribuents amb dret a la deducció no presenta declaració, per no estar obligat, l'altre, si complís els requisits, podrà aplicar la deducció en la seva totalitat.
 • L'import de la deducció s'haurà de minorar, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts obtinguts en el període impositiu procedents de qualsevol Administració Pública, que cobreixi la totalitat o part de les despeses per adquisició de material escolar o llibres de text.

Emplenament:Haurà d'indicar a les caselles habilitades a l'efecte les següents dades diferenciades:

 1. Haurà d'indicar el nombre de fills comuns amb el cònjuge que originen el dret a deducció paralos dos, sempre que presentin ambdós declaració.

  A continuació haurà d'indicar la quantitat en euros que correspon a l'adquisició de llibres de text, procedents de beques o ajuts corresponent a ambdós cònjuges.
 2. haurà de reflectir, en primer lloc, el nombre de fills que originen el dret a la deducció, diferenciant els que donen dret a deduir únicament en titular, dels quals donen dret a deduir a ambdós cònjuges, reflectint, en els dos casos, les quantitats totals de beques o ajuts públics que corresponguin a l'adquisició de llibres de text i material escolar.

 3. Haurà d'indicar, en el seu cas, marcant amb una X, si forma part d'una família nombrosa.