Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.8. Per despeses de material escolar

Els contribuents podran aplicar una deducció de 120 euros, per cada descendent,  per l'adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l'escolarització dels seus descendents en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. 

Tindran dret a la deducció, els contribuents que compleixin els següents requisits: 

 • En el supòsit de contribuents que no formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa:

  1. En declaració individual, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 20.000 euros.

  2. En declaració conjunta, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 40.000 euros.

 • En el supòsit de contribuents que formin part d'una unitat familiar que tingui la condició legal de família nombrosa:

  1. En declaració individual, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 33.000 euros.

  2. En declaració conjunta, aquells en què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no superi els 53.000 euros.

  La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar. Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, l'import d'aquesta es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Per a l'aplicació d'aquesta deducció, només es tindran en compte a aquells descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • En el cas de matrimoni, i en declaracions individuals, si un dels contribuents amb dret a la deducció no presenta declaració, per no estar obligat, l'altre, si complís els requisits, podrà aplicar la deducció en la seva totalitat.
 • L'import de la deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts obtinguts durant el període impositiu procedents de qualsevol Administració Pública, que cobreixi la totalitat o part de les despeses per adquisició de material escolar o llibres de text.

Emplenament : Haurà d'indicar en les caselles habilitades a l'efecte les següents dades diferenciades:

 1. Haurà d'indicar el nombre de fills comuns amb el cònjuge que originen el dret a deducció para'ls dos, sempre que presentin ambdues declaració.

  A continuació haurà d'indicar la quantitat en euros que correspon a l'adquisició de llibres de text, procedents de beques o ajuts corresponent a ambdós cònjuges.
 2. haurà de reflectir, en primer lloc, el nombre de fills  que originen el dret a la deducció, diferenciant els que donen dret a deduir únicament al titular, de què donen dret a deduir a ambdós cònjuges, reflectint, en els dos casos, les quantitats totals de beques o ajuts públiques  que corresponguin a l'adquisició de llibres de text i material escolar.

 3. Haurà d'indicar, si escau, marcant amb una X, si forma part d'una família nombrosa.