Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.13.9 Per donatius per a la investigació biosanitària

Per donatius per a la investigació biosanitària.

Els contribuents podran deduir el 30 per cent de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu que tinguin com destinació la investigació biosanitària a què es refereix la Llei 4/1994 de 26 de juny, de Salut de la Regió de Múrcia.

Requisits per aplicar la deducció:

a) Les donacions hauran d'efectuar-se a qualsevol de les següents entitats

   - La Comunitat Autónma de la Regió de Múrcia, així com a les entitats dependents del sector públic autonòmic, incloses les Universitats Públiques.

   - Les entitats sense fins lucratius a què es refereix la Llei 49/2002, sempre que estiguin inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

b) L'aplicació de la deducció requerira l'emissió de certificació adequada per part de l'entitat donatària.

c) En cas que per les quantitats donades el contribuent apliqui les deduccions estatals per donatius, la base de la deducció es  minorarà  en les quantitats que constitueixin la base de la deducció d'aquelles. 

   Emplenament

En la finestra de captura de dades s'indicaran les quantitats donades pel titular de la declaració amb dret a deducció.