Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.1. Per naixement o adopció de fills

Els contribuents podran deduir les següents quantitats per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, sempre que generin el dret a l'aplicació del mínim per descendents establert en l'article 58 de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Quan ambdós progenitors tinguin dret a la deducció el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. Si algun dels progenitors no complís tots els requisits per aplicar la deducció, el contribuent amb dret a la mateixa només podrà aplicar la part proporcional de la deducció que li correspongui.

  1. 100 euros en el cas de part o adopció d'un només fill.

  2. 500 euros en el cas de part o adopció de dos fills.

  3. 900 euros en el cas de part o adopció de tres o més fills.

Requisits:

  • La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta.

  • El que genera el dret a cadascuna d'aquestes deduccions és el nombre de fills en cada part, no el nombre de naixements durant l'exercici.

Nota: La deducció serà calculada pel programa sobre la base de les dades que hagi indicat en les finestres de "Dades personals i familiars".