Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.10. Per acolliment familiar no remunerat de menors

Els contribuents podran deduir-se, per cada menor en règim d'acolliment familiar no remunerat simple, permanent o preadoptiu, administratiu o judicial, sempre que convisquin amb el menor durant més de 183 dies del període impositiu les següents quantitats:

  1. 500 euros si es tracta del primer menor en règim d'acolliment familiar no remunerat.

  2. 600 euros si es tracta del segon menor o successiu en règim d'acolliment familiar no remunerat.

A l'efecte de determinació del número d'ordre del menor acollit només es computaran aquells menors que hagin romàs en aquest règim durant més de 183 dies del període impositiu. En cap cas es computaran els menors que hagin estat adoptats durant aquest període impositiu pel contribuent.

No donarà dret a la deducció el supòsit d'acolliment familiar preadoptiu quan es produeixi l'adopció del menor durant el període impositiu, sens perjudici de l'aplicació de la deducció “per naixement o adopció de fills”.

En el supòsit d'acolliment de menors per matrimonis o unions de fet, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en cas de declaració individual.

Requisits :

  1. Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 12.500 euros en tributació individual o a 25.000 euros en tributació conjunta.

  2. Que s'acrediti, per la Consergeria competent en la matèria, la formalització de l'acolliment, així com que el contribuent no ha rebut ajuts de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha vinculades amb l'acolliment.

Emplenament : S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar la següent informació:

  1. El nombre de menors que poguessin donar dret a deducció. Indicant si l'acolliment és comú o només del titular de la declaració.

  2. Indicar si l'acolliment s'ha realitzat per matrimonis o unions de fet.