Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.11. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat

Els contribuents podran deduir-se 600 euros per cada persona major de 65 anys o amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33 per cent, que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan per això no hagin obtingut ajuts o subvencions de la comunitat autònoma de Castilla-La Mancha.

No es podrà practicar aquesta deducció, en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estigui lligat al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o d'afinitat fins al quart grau inclòs.

Quan la persona acollida generi el dret a la deducció per més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

Requisits :

  1. Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 12.500 euros en tributació individual o a 25.000 euros en tributació conjunta.

  2. Que s'acrediti, per la Consergeria competent en la matèria, la formalització de l'acolliment, així com que el contribuent ni la persona acollida no ha rebut ajuts de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha vinculades amb l'acolliment.

Emplenament: S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar la següent informació:

  1. El nombre de persones acollides que poguessin donar dret a deducció. Indicant si l'acolliment és comú o només del titular de la declaració.

  2. Indicar el nombre de persones que té dret a aplicar la deducció, sense tenir en consideració la seva base imposable, respecte a les mateixes persones acollides.