Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.12. Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys

Els contribuents podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 15 per cent de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual a Castilla-La Mancha durant el període impositiu, amb un màxim de 450 euros.

Aquesta deducció podrà arribar fins al 20 per cent de les quantitats satisfetes amb un màxim de 612 euros en els supòsits següents:

  1. Quan el contribuent tingui el seu domicili habitual en un municipi de Castilla-La Mancha de fins a 2.500 habitants.

  2. Quan el contribuent tingui el seu domicili habitual en un municipi de Castilla-La Mancha amb població superior a 2.500 habitants i fins a 10.000 habitants, que es trobi a una distància major de 30 quilòmetres d'un municipi amb població superior a 50.000 habitants.

Per determinar el nombre d'habitants de cada municipi es prendrà l'establert en el padró municipal d'habitants en vigor a 1 de gener de 2012.

Requisits:

  1. Que a la data de meritació d'impost, el contribuent tingui la seva residència habitual a Castilla-La Mancha.

  2. Que el contribuent sigui menor de 36 anys.

  3. Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent menys el mínim per descendents no sigui superior a 12.500 euros en tributació individual o a 25.000 euros en tributació conjunta.

  4. Que en l'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es consigni el número d'identificació fiscal de l'arrendador de l'habitatge.

  5. Que s'hagi presentat l'autoliquidació per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses.

El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la normativa reguladora de l'IRPF vigent a la data de meritació de l'impost.

Emplenament:

A través de la finestra de captura de dades el contribuent farà constar:

  1. L'import total satisfet pel contribuent titular de la deducció per l'arrendament d'un mateix habitatge. El programa admet un màxim de dos habitatges. Haurà d'indicar per cada habitatge, la clau del municipi que correspongui.

  2. El NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.

El programa traslladarà les dades incloses  a l'annex B6 de la declaració.