Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.3. Per discapacitat d'ascendents o descendents

Per cada descendent o ascendent amb discapacitat la quantitat de 300 euros.

Requisits:

  1. El descendent o ascendent ha de donar dret al mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.

  2. El descendent o ascendent ha d'acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

  3. La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta.

  4. En tributació conjunta si algun descendent integrant de la unitat familiar és persona amb discapacitat en el grau exigit s'aplicarà per ell la "deducció per descendents amb discapacitat" i no la corresponent a "contribuents amb discapacitat".

  5. Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per ascendent major de 75 anys. En cas que l'ascendent major de 75 anys sigui persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, s'aplicarà la deducció per discapacitat.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció pels mateixos ascendents o descendents, i algun d'ells no compleixi els requisits establerts en el punt 3 anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents, ascendents i discapacitat prevista en la legislació estatal.

Nota: La deducció serà calculada pel programa sobre la base de les dades que hagi indicat en les finestres de "Dades personals i familiars".