Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.5. Per atenció d'ascendents majors de 75 anys

Per l'atenció d'ascendents majors de 75 anys la quantitat de 150 euros per cada ascendent que compleixi els requisits:

Requisits:

  1. Per poder aplicar la deducció l'ascendent haurà de causar dret al mínim ascendent majors de 75 anys en els termes previstos en la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  2. No serà procedent la deducció quan l'ascendent major de 75 anys que generi el dret a la deducció resideixi durant més de trenta dies naturals en Centres residencials de Majors de la Junta de Comunitats de Castella - la Manxa o en places concertades o subvencionades per aquesta en uns altres centres.
  3. Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per discapacitat d'ascendents. En cas que l'ascendent major de 75 anys sigui persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, s'aplicarà la deducció per discapacitat.
  4. La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta.
  5. Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció pels mateixos ascendents, i algun d'ells no compleixi els requisits establerts a l'efecte, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents, ascendents i discapacitat prevista en la legislació estatal.

Emplenament

S'obrirà una finestra en el que haurà d'indicar el nom de cada ascendent, i per cadascun d'ells, marcar si genera el dret a la deducció d'acord amb les normes esmentades anteriorment.