Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.6.Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat

S'estableix una deducció del 15 per 100 de les donacions dinerària i a organitzacions no governamentals, fundacions, associacions d'ajuda a persones amb discapacitat i altres entitats, sempre que aquestes tinguin la consideració d'entitats sense fins lucratius de conformitat amb l'establert en la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, la qual cosa es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma.

L'efectivitat de l'aportació efectuada s'haurà d'acreditar mitjançant certificació de la Fundació Castellanomanxega de Cooperació o de l'entitat donataria.

La base de la deducció no podrà excedir del 10 per cent de la base liquidable del contribuent.

Emplenament

A la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades.