Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.7. Per família nombrosa

Els contribuents que a data de meritació de l'impost tinguin reconeguda la condició de família nombrosa podran deduir-se les següents quantitats:

  • Famílies nombroses de categoria general 200 euros.

  • Famílies nombroses de categoria especial 400 euros.

La deducció serà de 300 i 900 euros, respectivament quan algun dels cònjuges i descendents als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar de l'impost, tinguin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent i generin el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat.

Requisits:

La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció pels mateixos descendents, i algun d'ells no compleixi els requisits establerts en el punt anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents prevista en la legislació estatal.

Emplenament:

S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades la següent informació:

  • La deducció correspondrà a qui posseeixi el títol de família nombrosa (normalment els pares). En cas de matrimoni, quan la deducció correspongui a ambdós cònjuges, es marcarà amb una "X" en la columna "Comuna" la categoria de família nombrosa en la que es trobi classificat.

  • En cas contrari, es marcarà en la columna "Del Titular".

  • S'ha d'indicar, a més,, el nombre de persones que tindrien dret a aplicar-se la deducció sense tenir en compte la quantia de la seva renda: "1" quan només podria aplicar-la el titular seleccionat; "2" quan poguessin aplicar-la dues persones etc,