Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.8.Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic i innovació empresarial

Els contribuents podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 15 per cent, fins al límit del 10 per cent de l'esmentada quota de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • L'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa la finalitat de la qual sigui la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial.

  • Les entitats sense fins lucratius, sempre que entre les seves finalitats principals es trobin la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial i es trobin inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

L'efectivitat de l'aportació efectuada s'haurà d'acreditar mitjançant certificació de l'entitat donataria.

Emplenament:S'obrirà una finestra en el que ha d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.