Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.8. Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació empresarial

Els contribuents podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 15 per cent, fins al límit del 10 per cent d'aquesta quota de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • L'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa de la qual finalitat sigui la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial.

  • Les entitats sense fins lucratius, sempre que entre els seus fins principals es trobin la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial i es trobin inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha.

L'efectivitat de l'aportació efectuada haurà d'acreditar-se mitjançant certificació de l'entitat donatària.

Emplenament: S'obrirà una finestra en el que ha d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.