Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.9. Per despeses en l'adquisició de llibres de text i en l'ensenyament d'idiomes

Característiques i requisits de la deducció

 1. Els contribuents podran deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats satisfetes per les despeses destinades a l'adquisició de llibres de text per a les etapes corresponents a l'educació bàsica.

 2. Podran deduir-se el 15 per cent de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu per l'ensenyament d'idiomes rebuda, com a activitat extraescolar, pels fills o descendents durant les etapes corresponents a l'educació bàsica..

La quantitat a deduir per les despeses assenyalades no podrà excedir les quanties màximes que s'indiquen a continuació:

 1. Declaracions conjuntes:

  • Els contribuents que no tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents es trobi compresa entre els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   Fins a 12.000 euros

   100 euros per fill

   Entre 12.000,1 i 20.000,00 euros

   50 euros per fill

   Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros

   37,50 euros per fill

  • Els contribuents que tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents es trobi compresa entre els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   Fins a 40.000 euros

   150 euros per fill

 2. Declaracions individuals:

  • Els contribuents que no tinguin la condició de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   Fins a 6.500 euros

   50 euros per fill

   Entre 6.500,1 i 10.000,00 euros

   37,50 euros per fill

   Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros

   25 euros per fill

  • Els contribuents que tinguin la condició de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   Fins a 30.000 euros

   75 euros per fill

Les deduccions resultants de l'aplicació dels apartats anteriors es minoraran en l'import de les beques i ajuts concedits durant el període impositiu de què es tracti per l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha, o per qualsevol altra administració pública.

Als efectes de l'aplicació d'aquestes deduccions, només tindran dret a practicar la deducció, els pares o ascendents respecte a aquells fills o descendents escolaritzats que donin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents en l'article 58 de la Llei 35/2006.

Emplenament : Haurà d'indicar en les caselles habilitades a l'efecte les següents dades diferenciades:

 1. L'import de les despeses que corresponen al titular, per l'adquisició de llibres de text d'Educació Bàsica.

 2. L'import de les despeses que corresponguin per activitat extraescolar en l'ensenyament d'idiomes.

 3. El nombre de fills que originin la despesa reflectida, diferenciant fills d'ambdós cònjuges dels fills del titular de la declaració.

 4. Haurà d'indicar, si escau, marcant amb una X, si forma part d'una família nombrosa.