Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.2. Per donacions a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya podrà practicar-se la següent deducció per donatius:

L'import de la deducció serà del 15 per 100 de les quantitats donades, sense que pugui superar el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

  • Donatius a favor del Institut d ‘Estudis Catalans.

  • Donatius a l'institut d'estudis aranesos-acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.

  • Entitats privades sense finalitat de lucre, d'organitzacions sindicals i empresarials, o de col·legis professionals o altres  corporacions de dret públic, fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana o de l'occitana, i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria linguistica.

Requisits:

La deducció està condicionada a una justificació documental adequada.

A aquests efectes, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han d'enviar a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'elles.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades amb dret a deducció.

En cas de matrimoni quan la donació es realitzi pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de les quantitats donades per ambdós.