Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.3. Per donatius a entitats que fomentin la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya podrà practicar-se la següent deducció per donatius:

  • Donatius a favor de centres d'investigació adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

L'import de la deducció serà el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Requisits:

La deducció està condicionada a una justificació documental adequada.

A aquests efectes, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han d'enviar a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'elles.

Emplenament

En la finestra es reflectiran les quantitats donades amb dret a deducció.

En cas de matrimoni i quan la donació es realitzi pels cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de les quantitats donades per ambdós.