Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.4. Per lloguer de l'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el 10 per 100, fins a un màxim de 300 euros anuals, de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que compleixin els següents requisits.

Requisits:

 1. Per a l'aplicació d'aquesta deducció deuran complir-se alguna de les següents situacions:

  • Tenir 32 anys o menys en la data de meritació de l'impost.

  • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  • Ser viudo o viuda i tenir seixanta-cinc anys o més.

 2. La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar la quantia de 20.000 euros en tributació individual i 30.000 euros en tributació conjunta. Aquest requisit és controlat pel programa.

 3. Les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d'excedir el 10 per 100 dels rendiments nets. Aquest requisit és controlat pel programa.

Famílies nombroses

En cas que els contribuents pertanyin a una família nombrosa l'import màxim deduïble s'elevarà a 600 euros, sense que sigui necessari en aquest en cas que es compleixin cap de les situacions establertes en el punt 1 anterior.

Es consideraran famílies nombroses les definides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

Tributació conjunta

En el cas de tributació conjunta l'import màxim de la deducció s'eleva a 600 euros.

En tributació conjunta bastarà que un dels cònjuges compleixi els requisits exigits.

Important:

 1. Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import superior a 600 euros. Per tant, si en relació amb un mateix habitatge resultés que més d'un contribuent té dret a la deducció, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10 per 100 de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

 2. Els contribuents han d'identificar a l'arrendador de l'habitatge fent constar el seu NIF en la casella corresponent de la finestra de la deducció per lloguer.

Emplenament

A través de la finestra de captura de dades el contribuent farà constar:

 • L'import total satisfet pel contribuent titular de la deducció per l'arrendament d'un mateix habitatge. El programa admet un màxim de tres habitatges.
 • El nombre de persones amb dret a aplicar la deducció per un mateix habitatge.
 • El NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.
 • Es marcarà amb una "X"si ha estat a l'atur més de 183 dies durant l'exercici 2018.
 • Si el titular de la deducció forma part d'una família nombrosa es consignarà "X" en la casella corresponent.

Nota: En el cas de matrimonis en règim econòmic de guanys quan el contracte de lloguer només estigui a nom d'un dels cònjuges, els declarants podran optar entre aplicar-se el 50% de la deducció cadascuna d'ells, o bé aplicar el 100% de la deducció el titular del contracte.

El programa traslladarà les dades incloses  a l'annex B6 de la declaració.