Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.6. Per als contribuents que quedin viudos

Els contribuents que quedin viudos durant l'exercici poden aplicar-se una deducció de 150 euros. Aquesta deducció serà aplicable en la declaració corresponent a l'exercici en el que els contribuents quedin viudos i en els dos exercicis immediatament posteriors de tal manera que per als contribuents que quedin viudos en l'exercici 2018, podran aplicar la deducció en els exercicis 2019 i 2020.

Si el contribuent que quedi viudo té a càrrec seu un o més descendents amb dret al mínim per descendents, podrà aplicar una deducció de 300 euros en la declaració de l'exercici en què el contribuent quedi viudo, i en la dels dos exercicis immediatament posteriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits per computar a l'efecte d'aplicar aquest mínim.

Emplenament:

A través d'una finestra de captura de dades, haurà de marcar amb una “X” si té dret a la deducció, tant si l'estat de viduïtat es va produir el 2018 com en els dos exercicis anteriors, 2016 i 2017.