Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.6.Per als contribuents que quedin vidus

Els contribuents que quedin vidus durant l'exercici poden aplicar-se una deducció de 150 euros.Aquesta deducció serà aplicable en la declaració corresponent a l'exercici en el qual els contribuents quedin vidus i als dos exercicis immediatament posteriors de manera que per als contribuents que quedin vidus a l'exercici 2018, podran aplicar la deducció als exercicis 2019 i 2020.

Si el contribuent que quedi vidu té el seu càrrec u o més descendents amb dret al mínim per descendents, podrà aplicar una deducció de 300 euros en la declaració de l'exercici en què el contribuent quedi vidu, i en la dels dos exercicis immediatament posteriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits per computar a efectes d'aplicar l'esmentat mínim.

Emplenament:

A través d'una finestra de captura de dades, haurà de marcar amb una “X” si té dret a la deducció, tant si l'estat de viduïtat es va produir el 2018 com als dos exercicis anteriors, 2016 i 2017.