Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.7.Per rehabilitació de l'habitatge habitual

L'1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o hagi de constituir el seu habitatge habitual.

Aquesta deducció serà aplicable sense perjudici de l'aplicació del tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge.

Base màxima de la deducció:

La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros anuals tant en declaració conjunta com individual.