Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.9. Per inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats nova o de creació recent

El 30% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'apartat següent.

L'import màxim d'aquesta deducció serà de 6.000 euros. En cas de declaració conjunta aquest límit s'aplica a cadascun dels contribuents que realitzi la inversió.

La deducció serà del 50%, amb un límit de 12.000 euros en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació, si la inversió s'ha realitzat a partir del 31 de gener de 2014.

REQUISITS I ALTRES CONDICIONS :

 1. La participació del contribuent computada juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 35% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 2. L'entitat en la que cal materialitzar la inversió haurà de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.
  2. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.
  3. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.dos.a) de la Llei de l'Estat 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.
  4. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.
  5. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i no pot cotitzar en el mercat nacional de valors ni en el mercat alternatiu borsari.
  6. El volum de facturació anual no ha de superar un milió d'euros.

  Els requisits establerts en el punt 1 i en els apartats segon, tercer i quart del punt 2, han de complir-se durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució de l'entitat.

 3. El contribuent pot formar part del Consell d'Administració de la societat en la que ha materialitzat la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

 4. Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

L'incompliment dels requisits dels punts 1, 2 (apartats segon, tercer i quart) i 5 comportarà la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent haurà d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar juntament amb els interessos de demora meritats.

EMPLENAMENT: A través d'una finestra de captura de dades haurà de reflectir les quantitats satisfetes amb dret a la deducció en la casella corresponent de l'annex B6. El programa traslladarà l'import reflectit en aquest annex.