Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.4. Exempció per reinversió en rendes vitalícies

Queden exemptes de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu.

Tingui-se en compte que l'exempció per reinversió en rendes vitalícies també resulta aplicable als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, així com a les obtingudes a través d'entitats en atribució de rendes quan el membre de l'entitat realitzi la reinversió complint els requisits exigits. 

Termini de la reinversió

La renda vitalícia haurà de constituir-se en el termini de sis mesos des de la data de transmissió de l'element patrimonial.

No obstant això, quan el guany patrimonial estigui sotmesa a retenció i el valor de trans­misión minorat en l'import de la retenció es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia en l'esmentat termini de sis mesos. El termini per destinar l'import de la retenció, si escau, a la constitució de la renda vitalícia s'ampliarà fins a la finalització de l'exercici següent a aquell en el que s'efectuï la transmissió.

 Condicions i requisits per a l'aplicació de l'exempció

 a) El contracte de renda vitalícia haurà de subscriure's entre el contribuent, que tindrà con­dición de beneficiari, i una entitat asseguradora.

En els contractes de renda vitalícia podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció una vegada constituïda la renda vitalícia.

b) La renda vitalícia haurà de tenir una periodicitat inferior o igual a l'any, començant a per­cibirse en el termini d'un any des de la seva constitució, i l'import anual de les rendes no podrà decréixer en més d'un cinc per cent respecte de l'any anterior.

c) El contribuent haurà de comunicar a l'entitat asseguradora que la renda vitalícia que es contracta constitueix la reinversió de l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials, a l'efecte de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest article.

 Límit màxim de la reinversió

 La quantitat màxima total de la qual reinversió en la constitució de rendes vitalícies donarà dret a aplicar l'exempció serà de 240.000 euros.

Si com a conseqüència de la reinversió de l'import d'una transmissió en una renda vitalícia se superés, considerant les reinversions anteriors, la quantitat de 240.000 euros, úni­camente es considerarà reinvertit l'import de la diferència entre 240.000 euros i l'import de les reinversions anteriors.

Reinversió parcial

Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del que s'ha percebut en la transmissió, únicamen­te s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

Incompliment de les condicions de la reinversió anticipació, total o parcial, dels dere­chos econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda

L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest article, o la antici­pación, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà el sotmetiment a gravamen del guany patrimonial corresponent.

En aquest cas, el contribuent imputarà el guany patrimonial no exempt a l'any de seu obten­ción, practicant autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, i es presentarà en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi l'incompliment i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.

Tots aquests detos haurà de complimentar-los en la casella 0364 de la pàgina 12 de la declaració, el programa trsladará tota aquesta informació a aquest annex i apartat.