Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.1. Rendiments capital mobiliari negatius pendents

En aquest apartat apareceran la informació introduïda en les caselles 0437, 0438  0439,  0440 i 0441 de la pàgina 14 de la declaració.

Saldos negatius de capital mobiliari pendents de compensació a 1 de gener de 2018, quantitats aplicades en aquesta declaració de 2018.

També apareixeran les dades de l'exercici 2018, saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari imputables a 2018, a integrar en la base imposable de l'estalvi, pendents de compensació en els quatre exercicis següents.