Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.1.Rendiments capital mobiliari negatius pendents

En aquest apartat apareceran la informació introduïda a les caselles 0437, 0438   0439, 0440 i 0441 de la pàgina 14 de la declaració.

Saldos negatius de capital mobiliari pendents de compensació a 1 de gener de 2018, quantitats aplicades en aquesta declaració de 2018.

També apareixeran les dades de l'exercici 2018, saldo negatiu dels rendiments del capital mobiliari imputables a 2018, a integrar a la base imposable de l'estalvi, pendents de compensació als quatre exercicis següents.