Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.3.Excés no reduït contribucions empresarials

Excés no reduït derivat de contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència pedientes de reduir als exercicis següents.

En aquest apartat quedaran reflectides les partides introduïdes a la casella 0464, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2014 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaració d'aquests exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció als 5 exercicis següents.

Tambien es reflectiran les quantitats aportades a l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades que se sol·licita  poder reduir als 5 exercicis següents.