Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.4. Excés no reduït aportacions a favor de persones amb discapacitat

En aquest apartat aparecera l'excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat pendents de reduciren els exercicis següents.

En primer lloc apareceran les aportacions per la persona amb discapacitat partícip, això és, el declarant, cònjuge i altres persones que formen part de la unitat familiar.

Quedaran reflectides les  quantitats introduïdes en la casella 0472, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs. Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaracions d'aquells exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció en els 5 exercicis següents.

També es reflectiran les quantitats aportades en l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades  que se sol·licita  poder reduir en els 5 exercicis següents.

Seguidament apareixeran les aportacions realitzades pel declarant i/o cònjuge a favor de parents o tutelats.

quedaran reflectides les partides introduïdes en la casella 0473, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs. Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaracions d'aquells exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció en els 5 exercicis següents.

També es reflectiran les quantitats aportades en l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades  que se sol·licita  poder reduir en els 5 exercicis següents.