Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.1.Imputació de rendes

Sense perjudici del disposat als tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de la nostra ordenació interna, els contribuents residents en Espanya han d'imputar en la seva base imposable la renda positiva obtinguda per una entitat no resident en territori espanyol en què participin, quan es presentin les següents circumstàncies:

 1. Control sobre l'entitat no resident

  La participació del contribuent en l'entitat en la data de tancament de l'exercici social, per si sol o conjuntament amb parents fins a segon grau o amb entitats vinculades, ha de ser igual o superior al 50 per 100 en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot.

  La determinació del grau de participació es realitzarà de conformitat amb l'establert a l'article 91.1.a) de la Llei de l'IRPF.

 2. Baixa tributació

  El nivell de tributació de l'entitat no resident, en relació amb alguna de les rendes a imputar i calculat d'acord amb el previst en l'esmentada Llei, ha de ser inferior al 75 per 100 del que correspondria d'acord amb les normes de l'Impost sobre Societats, la qual cosa es presumeix, tret de prova en contrari, quan l'entitat participada sigui resident de països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.

 3. Rendes a imputar

  Únicament s'imputaran les rendes positives pertanyents a alguna de les classes previstes a l'article 91.2 de la Llei de l'IRPF.