Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.1.1. Imputació de rendes

Sens perjudici del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part del nostre ordenament intern, els contribuents residents a Espanya han d'imputar en la seva base imposable la renda positiva obtinguda per una entitat no resident en territori espanyol en la que participin, quan concorrin les següents circumstàncies:

 1. Control sobre l'entitat no resident

  La participació del contribuent en l'entitat en la data de tancament de l'exercici social, per sí sol o conjuntament amb parents fins a segon grau o amb entitats vinculades, ha de ser igual o superior al 50 per 100 en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot.

  La determinació del grau de participació es realitzarà de conformitat amb el que estableix l'article 91.1.a) de la Llei de l'IRPF.

 2. Baixa tributació

  El nivell de tributació de l'entitat no resident, en relació amb alguna de les rendes a imputar i calculat d'acord amb el que preveu l'esmentada Llei, ha de ser inferior al 75 per 100 del que correspondria d'acord amb les normes de l'impost sobre societats, el que es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, quan l'entitat participada sigui resident de països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals.

 3. Rendes a imputar

  Únicament s'imputaran les rendes positives pertanyents a alguna de les classes previstes en l'article 91.2 de la Llei de l'IRPF.